Birthday pizzas for my new 5-year-old. Pepperoni. Potato/Shallot. Pesto/Tomato. The kiddo ate plain cheese…